האם התקיימו בין הצדדים להליך זה יחסי עובד ומעביד, או שמא היו הם שותפים?