מהן המקרים בהן ישללו פיצויי הפיטורים מהעובד?

מהן המקרים בהן ישללו פיצויי הפיטורים מהעובד?

חוק פיצויי פיטורים  מגדיר בסעיפים 16 ו-17 מה הן התנאים  בהן ישללו פיצויי הפיטורים או יופחתו .

סעיף 16 לחוק פיצויי הפיטורים מגדיר כי  עובד לא יהיה זכאי לפיצויים או פיצויים חלקיים בלבד אם פוטר לפי  המוסכם בהסכם הקיבוצי אליו השתייך החל על המעסיק והעובד, ובמידה ולא קיים הסכם קיבוצי אזי לפי  ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף –אשר  מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

סעיף ל-17 לחוק מגדיר כי  בענף שאין בו הסכם קיבוצי  אזי מי שיקבע ויבחן את שלילת פיצויי הפיטורים הוא בית הדין האזורי לעבודה וזאת לפי הכללים הקיימים בהסכם קיבוצי החל על המספר הגדול של העובדים במדינה.

כאמור ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים הינו תקנון העבודה הכללי בתעשייה – הסכם קיבוצי כללי, שבין התאחדות התעשיינים בישראל וההסתדרות הכללית של העובדים, שנערך ונחתם ביום 19.9.62, ושתוקן ביום 18.6.78 (להלן: "תקנון העבודה.

בסעיף 53 לתקנון העבודה נקבע:
 

"עשה עובד אחת מאלו:

(א) הפר משמעת באופן חמור;

(ג) גנב, מעל או חבל במהלך התקין של העבודה;

(י) עבר עבירה פלילית חמורה.

יהיה צפוי:

(א) להפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלום;

(ב) לפיטורים ללא הודעה מוקדמת ו/או שלילה חלקית של פיצויי פיטורים;

(ג) לפיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים."

כמתואר לעיל פיצויי פיטורין ישללו מהעובד, רק במקרים קיצונים וחריגים, בית הדין לעבודה בבואו להכריע בשלילת פיצויי פיטורים, מניח על כתפי התובע לשלילת כספי הפיצויים  נטל כבד, ולכן עמדת בית הדין ברוב המקרים שהפיטורים עצמם מהווים עונש כבד לעובד. ובמקרים מסוימים יעדיף להפחית מכספי הפיצויים ולא לשלול אותם.

מצ"ב דוגמא מהפסיקה לאי שלילת כספי פיצויי הפיטורים ע"י בית הדין  :

עב (ת"א) 914145/99 הראל אהוד נסאני אלקטרוניקה בע"מ נראה  התובע יוצא ממחסן הנתבעות ובידיו טלפון מסוג AT & T. , בבירור מו"ל  מנכ"ל סאני הונחו בפניו שתי אופציות בדיקת פוליגרף או מכתב פיטורים, התובע סירב גם במחיר של פיטורים. הנתבעת חברת סאני טענה שהתובע פוטר עקב מעילה חמורה באמון ומקור הסמכות לשלילת פיצויי הפיטורים לטענת סאני הוא סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי פסק כי  "הנטל להוכיח כי העובד פוטר בנסיבות המצדיקות פטור ממתן פיצויי פיטורים רובץ על כתפי המעביד" זאת ועוד פיצויי הפיטורים הינם זכות אותה מעניק החוק, ואין לשלול זכות זו בנקל. במקרה זה  הנתבעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוגבר.

בית הדין פסק כי משלא הוכח כי התובע גנב באותו הליל, אין לשלול בצורה מוחלטת את זכאותו של התובע לפיצויי פיטורים.

מצ"ב דוגמא מהפסיקה לשלילת כספי פיצויי הפיטורים ע"י בית הדין :

ע"ע (ארצי) 300321/98 סווירי אריה נ' רם חן חניונים בע"מ

שני המערערים הועסקו כקופאים בחניון תל ברוך, הקופאים פוטרו ע"י מעסיקתם, נסיבות הפיטורים היו, כי  בתאריכים  מסוימים בזמן שנבדקו המערערים בחניון, נמצא כי כל אחד מהם שלשל כספים לכיסו מבלי לתת קבלה לנהגים שנכנסו לחניון, נמצא שנאשם אחד שלשל לכיסו את הפדיון עבור 15 מכוניות ואילו השני עבור 13 מכוניות. לאחר פיטוריהם, נשללה מהם הזכות לפיצויי פיטורים ומכאן  הערעור.

בית הדין הארצי פסק -כי  לא יתערב בקביעה של בית הדין האזורי בדבר שלילת פיצויי הפיטורים, הקביעה כי המערערים שלשלו לידם כסף בגניבה היא בדין, בית הדין האזורי השתמש על פי סעיף 17  לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, וכי רשאי בית הדין לקבוע "שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע, בדונו בעניין זה יונחה בית הדין האזורי על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים".וכן לפי הוראת סעיף 53 לאותו הסכם – במקרה של גניבה, רשאי המעביד להחליט על פיטורים תוך שלילה חלקית או מלאה של פיצוי הפיטורים. בית הדין קבע כי תירוציהם של המערערים בדבר הפער שיש בקופות לא נתקבל על ידי הערכאות הדיוניות לאור העדות ששמע ואף בית הדין הארצי אינו קיבל את עמדתם.

 

 

 

 

 

Comments are closed.