מסירת הודעות למועמד לעבודה -(תיקון מס' 6 – חוק הודעה לעובד)

מסירת הודעות למועמד לעבודה (חוק הודעה לעובד – תיקון מספר 6)

ביום 16 בדצמבר 2014 התקבל בכנסת תיקון מספר 6 של חוק הודעה לעובד, עיקרי התיקון עוסקים בחובת המעסיק למסור  למועמד שעבר ראיון או בחינה הודעה בכתב על הליכי המיון בנוגע לאי קבלתו לעבודה  ואלה עיקרי החוק :

 • הודעה בכתב תימסר למועמד המשתתף בהליכי מיון לעבודה.
 • הודעה תכלול את התקדמות הליכי המיון לעבודה .
 • הודעה יכולה באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר;
 • אי-קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
 • ההודעה תכלול את התוכן הבא:
  • שם המעסיק ושם המועמד לעבודה;
  • מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק;
  • התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון;
  • שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

** הוראת סעיף זה לא תכול בענף ההסעדה וכן בחברות הקטנות מ-25 עובדים

 

 

 

.

Comments are closed.