"עובד" או "קבלן עצמאי" – קיזוז זכויות ששולמו ביתר .