דמי הבראה – מאמר

דמי הבראה
בתאריך 1/7/14 נחתם צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, בו נקבע כי מחיר יום הבראה במגזר הפרטי יהא בסך של 378 ₪ . במגזר הציבורי עומד שיעור דמי ההבראה על סך של 427 ש"ח.
לפי צו ההרחבה דמי ההבראה ישולמו לעובדים במשרה מלאה בצורה הבאה:
עובד בנסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל 5 ימי הבראה
מהשנה השנייה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל 6 ימי הבראה
מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל 7 ימי הבראה
משנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל 8ימי הבראה
מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל 9 ימי הבראה
מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל 10 ימי הבראה

בנוסף נקבע בצו ההרחבה כי:
• עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
• לעובדים במשרה חלקית תשולם קצבת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
• קצבת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
• לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
• מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה עפ"י חוק.
• עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.
התיישנות :
• עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך עבודתו ועדיין מתקיימים יחסי עובד מעביד יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 שנים אחרונות.
• במידה והעובד פוטר ו/או התפטר ו/או יצא לפנסיה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד רשאי לתבוע רק עבור השנתיים האחרונות לעבודתו.
במקרה שמעסיק נוהג לשלם דמי הבראה מידי חודש-
• יש לציין זאת במפורש בחוזה העסקה.
• יש לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר.
• במידה והעובד לא ישלים שנת עבודה, יוכל המעסיק לנכות דמי הבראה מסכומים שהיה חייב במועד ניתוק היחסים.
מימון נופש (במקום תשלום דמי ההבראה(
צו ההרחבה איננו עוסק בסוגיה זו ואנו למדים עליה מפסיקת בתי הדין לעבודה , בפס"ד תב"ע נד/ 3-1691 אריאלה מילר נ' תוריקו נסיעות ותיירות בע"מ :
התובעת טענה כי היא זכאית לתשלום דמי הבראה בגין כל תקופת העסקתה, דהיינו, עבור 3שנים ו- 11חודשים. הנתבעת טענה, כי דמי ההבראה שולמו על ידה ישירות בצורת נופש.
בית הדין האזורי בת"א פסק כי :
"ככלל אין לפסול תשלום דמי הבראה בדרך של מימון טיולים מסוג זה על ידי המעביד במקום תשלום דמי הבראה בפועל"

בית הדין קובע כי כדי שתשלום דמי ההבראה יינתן לעובד בדרך של מימון טיול צריכים להתקיים 2 מבחנים:
1. יש להודיע לעובדים מראש כי יציאתם לטיול היא על חשבון תשלום דמי ההבראה בפועל.
2. העובדים הסכימו לכך בין במפורש ובין בדרך התנהגותם על ידי יציאתם לטיול.

בית הדין פסק כי "התנהגות זו של התובעת ושל שאר העובדים, יש בה כדי להרים את הנטל המוטל על הנתבעת להוכיח שבתשלום זה יצאה ידי חובתה בתשלום דמי ההבראה."

Comments are closed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE