מאמרים

תוספת לשכר יסוד המותנית בתנאי לא תבא בחישוב שכרו הקובע של עובד לחישוב פיצויי פיטורין

האם רשאית מעסיקה לקזז שכר של עובד בגין גלישה באינטרנט במהלך שעות העבודה ?

הלנת שכר

באילו מקרים רשאי בית הדין להפחית פיצויי הלנת שכר?

ינו 15, 2014